คำชี้แจง
       แบบประเมินความพึงพอใจการใช้เครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย
       ผลของการสำรวจนี้ จะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการเครือข่ายไร้สายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง
       กรุณาเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความคิดเห็นที่เป็นจริงของท่านมากที่สุด
       หมายเหตุ :: ระดับการประเมิน 5=ดีมาก, 4=ดี, 3=ปานกลาง, 2=น้อย, 1=ควรปรับปรุง
 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน

  เพศ                          ชาย        หญิง
  สถานะภาพ       
  หน่วยงาน       

ข้อที่

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

    5 4 3 2 1
1 พื้นที่การให้บริการเครือข่ายไร้สาย
2 ประสิทธิภาพของการใช้งานเครือข่ายไร้สาย
3 ความสะดวกในการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
4 การให้บริการ/คำแนะนำ และการช่วยเหลือในการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
5 ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบเครือข่ายไร้สาย

     กรุณากรอกตัวเลขที่เห็น :    captcha


ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น


   
ขอขอบพระคุณสำหรับการแสดงความคิดเห็นของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย