(Windows XP Service Pack 3)
(Windows 7)
(MaxBook)
(Iphone)
(Android)


Update !!! Certificate 2016 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ขอให้ท่านทำการ ลบ Certificate อันเดิมออก และทำการติดตั้ง Certificate 2016 แทน

*** IE :: ดาวน์โหลด Certificate 2016 คลิกที่นี่ ***

*** Fire Fox & Chrome ::
     ดาวน์โหลด Certificate 2016 ให้คลิกเมาส์ขวาที่นี่ แล้วเลือก Save Link As... หรือ บันทึกลิงค์เป็น... ***

 

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800